ദൂതൻ അവരോടു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ; സർവ്വജനത്തിന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ളോരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടു സുവിശേഷിക്കുന്നു.കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവു ഇന്നു ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.@ലൂക്കോസ് 2:10–11

പുരാതന ഇംഗ്ലീഷ് (God Rest Ye Merry, Gentlemen) (🔊 pdf nwc). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2018.

ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

നൽ ദൈവത്തിൽ സ-ന്തോഷിച്ചീടിൻ
പുരുഷന്മാരേ
ഭ-യന്നിടേണ്ട രക്ഷകൻ താൻ
ജാതനായിന്നു
സാ-ത്താന്യ ശക്തി തന്നിൽ നിന്നും
നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ

പല്ലവി

ഓ ശാന്തി സന്തോഷം ഇന്നാൾ, ഏ-വർ-ക്കും
ഓ ശാന്തി സന്തോഷം എന്നും!

ഓ യിസ്രായേലിൻ ബെത്ലഹേമിൽ
പൈതൽ ജനിച്ചു.
അ-നുഗ്രഹീത പ്രഭാതത്തിൽ
പുൽത്തൊട്ടിയതിൽ
തൻ അമ്മ മേരി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോൾ
അനു-ഗ്രഹീതയായ്

ഓ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിൽ നിന്നും
ദൂതർ വന്നല്ലോ
ആ കാവൽ കാക്കും ഇടയർക്കു
മോദം ചൊന്നല്ലോ
ശിശുവിൻ പേരോ ദൈവപുത്രൻ
ബേ-തലേ ജനിച്ചോൻ

ഭയം വേണ്ട ദൂതർ ചൊന്നു,
മറ്റൊന്നിനാലും;
നൽ കന്യകയിൽ പിറന്നിന്നു
രക്ഷകനായോൻ
വിശ്വസി-പ്പോരെ രക്ഷിച്ചീടാൻ-
സാത്താനിൽ നിന്നും

ആ ഇടയന്മാർ അതു കേട്ട്
ആഹ്ലാദിതരായ്‌
തൻ ആടുകളെ കൊടുംങ്കാറ്റിൽ
അലയാൻ വിട്ടു;
നേരേ പോയ് ബെത്ലഹേമിൽ ദിവ്യ-
ശിശുവെ കാണാൻ

ഓ ബെത്ലഹേമിൽ ചെന്നിട്ടവർ
പൈതലെ കണ്ടു
പശു-ത്തൊട്ടിയിൽ കിടന്നു ശിശു
കാലികൾക്കൊപ്പം
തൻ അമ്മ മേരി ചാരെ നിന്നു
പ്രാർത്ഥനയോടെ

നാം പാട്ടുപാടി സ്തുതിച്ചീടാം
ഇന്നിവിടെയും
അ-ന്യോന്യം എന്നും സ്നേഹിച്ചീടാം
സഹോദരേ പോൽ
ഈ ക്രിസ്തുമസ്സ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ
അന്യരെ കരുതാൻ

*** *** *** *** *** ***

ഈ ഭവനത്തെ ഭരിപ്പോനെ
ദൈവം കാക്കട്ടെ
വരും കാലത്തെ ക്രിസ്തുമസ്സ് കാണാൻ
നീണാൾ വാഴട്ടെ
നിൻ മിത്രം ബന്ധു ദൂരെ പാർപ്പോരും
നീണാൾ വാഴട്ടെ

പ്രതേക പല്ലവി

ഓ ദൈവം പുതു വർഷത്തിൽ
നൽകട്ടെ
ഓ ശാന്തി സന്തോഷമെന്നും