യേശു പിന്നെയും അവരോടു പറഞ്ഞതു: “ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാൻ ആകുന്നു.@യോഹന്നാൻ 10:7
ഛായാചിത്രം
മോശ വത്സലം
1847–1916

മോശ വത്സലം (1847–1916).

മോശ വത്സലം, സംഗീതക്രമീകരണം ജോ ഉതുപ്പ്, 2017 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ജോ ഉതുപ്പ്
1988–

ഹാ! കൂടി നാമെല്ലാരും ചേർന്നു പുകഴ് കൊണ്ടാടണം- സ്വർഗ്ഗ
വാതിലാകും യേശുനാഥനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടണം

വേദനപ്പെടും ഏഴകൾക്കഴലു തീരുവാൻ- വന്നു
മേദിനിയതിൽ മാനുഷ്യാവതാരമാർന്നിതാ—

മാനവർ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന കർത്തനായ താൻ- ദുഷ്ട
മാനവൻ ഈടേറുവാൻ ഒരടിമയായിതാ—

ആദരവറ്റു ഭൂമിയിൽ വെറിയരാം നരർ- മര-
ണാധികളൊഴിവതിന്നു താണു ദേവനും—

സേനകളിൻ അധിപതി അവനെന്നാകിലും- നര
ജീവനെ മീളാനവൻ തന്നുയിരിനെ വിട്ടാൻ

ദാരുണ മരണാധിയെ മരിച്ചമർത്തിനാൻ- ഭൂ
മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുയിർത്തു വിണ്ണിലെത്തിനാൻ—

പാപികൾക്കു പിതാവിനോടിരന്നു മോചനം- നിജ
പാദസേവക ജനങ്ങളെ രക്ഷചെയ്യുന്നോൻ.