അവള്‍ ആദ്യജാതനായ മകനെ പ്രസവിച്ചു, ശീലകള്‍ ചുറ്റി വഴിയമ്പലത്തില്‍ അവര്‍ക്കു സ്ഥലം ഇല്ലായ്കയാല്‍ പശുത്തൊട്ടിയില്‍ കിടത്തി.@ലൂക്കോസ് 2:7–8
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

ക്രിസ്റ്റീന റോസ്സട്ടി, 1872 (In the Bleak Midwinter); ഒരു കൃസ്തുമസ്സ് കാവ്യത്തിനായുള്ള സ്ക്രൈബ്-നേഴ്സ് മാസികയുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി അവർ ഈ വരികൾ എഴുതി. സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2013.

ക്രാൻഹാം, ഗുസ്റ്റവ് റ്റി. ഹോൾസ്റ്റ്, 1906 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ക്രിസ്റ്റീന റോസ്സട്ടി
1830–1894

ആ ഘോര ശീതകാലെ മഞ്ഞിൻ കാറ്റൂതി
മണ്ണും വെള്ളവും നൽ കല്ലി-രു-മ്പായി
ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായ് മഞ്ഞിൻ മാരിയായ്
ആ ഘോര ശീത കാലം! പണ്ടു-പണ്ടഹോ

സ്വർ ഭൂമിയും അടങ്ങാ സർവ്വശക്തൻ താൻ
വാനഭൂ നീങ്ങിപ്പോം ത-ന്റെ വാഴ്ചയിൽ
ശൈത്യമേറും രാവിൽ വെറും പുൽക്കൂട്ടിൽ
ഹാ! ദൈവജാതനായി ക്രിസ്ത-നാ-മേശു

സ്വർ ദൂതർ വന്ദ്യനായോൻ താഴ്മയോടിതാ
മാതൃപാൽ നുരന്നു പു-ല്ലി-ൻ മെ-ത്തമേൽ
ദൂതർ കുമ്പിടുന്നോൻ വി-ന-യത്തോടെ
ആ കാലികളിൻ ഭക്തി ഏറ്റു-വാ-ങ്ങുന്നു

വൻ മാലഘമാർ വൃന്ദം ഒത്തുചേർന്നിതാ
ചെ-റൂബിം സാറാഫിം ചുറ്റി പ-റ-ന്നു
കന്യകയാം മറിയം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോളായ്
നൽ ചുംബനം നല്കി തൻ സ്നേഹ-മേ-കുന്നു

ഹാ! നൽകുമെന്തവനു സാധുവാം ഈ ഞാൻ?
ആടിനെ നല്കീടും ഇ-ട-യനെങ്കിൽ
ശാസ്ത്രിയായിയെങ്കിൽ, എൻ പങ്കു നല്കും
ഹാ! എന്നാലിന്നോ ഞാൻ എൻ ഹൃത്ത-തേകീടും