നീ ചെയ്തതു ഭോഷത്വം; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ച കല്പന നീ പ്രമാണിച്ചില്ല.@1 ശമുവേൽ 13:13
ഛായാചിത്രം
ക്ളിഫോർഡ് എൽ. ബേക്സ്
1886–1962

ക്ളിഫോർഡ് എൽ. ബേക്സ് 1916 (Turn Back, O Man). ഗസ്റ്റോവ് ഹോൾസ്റ്റ് ന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ആണ് ബേക്സ് ഈ വരികൾ എഴുതിയതു. ലീഗ് ഓഫ് ആർട്ട്സ് മദർലേന്റ് ഗാനസമാഹാരത്തിൽ അവ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു.1919. സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2017.

ഓൾഡ് 124മത് ജനീവൻ സാൾട്ടർ, 1551 (🔊 pdf nwc)

ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

ഭോഷവഴി-യെ വിട്ടോടിടുക,
ഭൂ-അസ്ഥി-രം ഹാ! നാൾകൾ നീങ്ങുന്നു.
മണ്ണിൻ മകൻ നീ കൃപ പ്രാപിച്ചോൻ,
ദൈവ സ്വരം നീ കേൾക്കുന്നില്ലയോ?
മർത്യാ നീ ശീഘ്രം പിന്തി-രി-ഞ്ഞുവാ

സുന്ദര ലോകം, ലോകർ ജ്ഞാനികൾ-
സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉ-യർന്നു വീഴുന്നു.
സ്വപ്‌നങ്ങൾ കണ്ടു വിലപിക്കുന്നു,
എന്നുണരും ദു-സ്വപനത്തിൽ നിന്നും!
സുന്ദര ലോകം, ലോകർ ജ്ഞാ-നി-കൾ.

ഭൂമിയിൽ നീതി, ലോകർ ഒന്നത്രേ!
ദൈവത്തിൻ ഇഷ്ടം ഭൂവിൽ വാഴുമ്പോൾ,
ഇപ്പോഴും ഭൂവിൽ നിന്നുയരുന്നു,
ആനന്ദമാർന്ന ജയ ഘോഷങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽ നീതി, ലോകർ ഒ-ന്ന-ത്രേ!