എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽനിന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു തന്നേ, ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന എന്റെ ദൈവത്തിൻ നഗരത്തിന്റെ നാമവും എന്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവന്റെമേൽ എഴുതും.@വെളിപ്പാട് 3:12
ഛായാചിത്രം
മോശ വത്സലം
1847–1916

മോശ വത്സലം (1847–1916).

മോശ വത്സലം, സംഗീതക്രമീകരണം ജോ ഉതുപ്പ്, 2017 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ജോ ഉതുപ്പ്
1988–

യെറുശലേമെൻ ഇമ്പ വീടെ-എപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു ചേരും
ധരണിയിലെ പാടും കേടും-എപ്പോൾ ഇങ്ങൊഴിയും—

ചരണങ്ങൾ

ഭക്തരിൻ ഭാഗ്യതലമേ!പരിമള സ്ഥലം നീയെ!
ദുഃഖം വിചാരം പ്രയത്നം നിങ്കലങ്ങില്ലേ!—

രാവും അന്ധകാരം വെയിൽ ശീതവുമങ്ങില്ലേ
ദീപതുല്ല്യം ശുദ്ധരങ്ങു ശോഭിച്ചീടുന്നേ

രത്നങ്ങളല്ലോ നിൻ മതിൽ മുത്തും മാണിക്യങ്ങൾ
പന്ത്രണ്ടു നിൻ വാതിൽകളും മിന്നും മുത്തല്ലോ

യറുശലേമെൻ ഇമ്പവീടെ എന്നു ഞാൻ വന്നു ചേരും!
പരമരാജാവിൻ മഹത്വം അരികിൽ- കണ്ടീടും!

ശ്രേഷ്ടനടക്കാവുകളും തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം
കാട്ടുവാനിടയില്ലാത്ത കൂട്ടമരങ്ങൾ—

ജീവനദി ഇമ്പശബ്ദം മേവി അതിനൂടെ
പോവതും ഈരാറു വൃക്ഷം നില്പതും മോടി—

ദൂതരും ആങ്ങാർത്തു സദാ സ്വരമണ്ഡലം പാടി
നാഥനെ കൊണ്ടാടിടുന്ന ഗീതം മാ മോടി—

യെറുശലേമിൻ അധിപനീശോ തിരുമുൻ ഞാൻ സ്തുതി പാടാൻ
വരും വരെയും അരികിൽ ഭവാൻ ഇരിക്കണം നാഥാ.