മിണ്ടാതിരുന്നു, ഞാൻ ദൈവമെന്നു അറിഞ്ഞു കൊൾവിൻ.@സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 46:10
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

കാറ്ററീന എ. ഫോൺ ശ്ലേഷൽ, നോയ സാംലുങ്ങ് ഗൈഷ്റ്റ്-ലിഷർ -ൽ നിന്നും 1752 (ഷ്റ്റിൽ, മൈന വില്ല് ഡൈൻ യേസൂസ് ഹിൽറ്റ് സീഗൻ); ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ളീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തതു ജെയിൻ എൽ. ബ്രോത്ത്വിക്ക്‌ ’ഹിംസ് ഫ്രം ദി ലാൻഡ് ഓഫ് ലൂഥർ' -ൽ നിന്നും, 1855 (Be Still, My Soul). 1924—ലെ സാബത്തു നാളിൽ ഒളിമ്പിക്ക്സിൽ ഓടുവാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രശസ്തി നേടിയ എറിക്ക് ലിഡൽ എന്ന കായികതാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗാനമാണു ഇതു. ('ചാരിയറ്റ്സ് ഓഫ് ഫയർ' എന്ന ചലച്ചിത്രം കാണുക). ലിഡൽ പിൽക്കാലത്തു ചൈനയിലെ ഒരു മിഷ്യനറി ആയി തീരുകയും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടെ തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തടവറയിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹം ഈ ഗാനം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അറിയപ്പെടുന്നു. (അവിടെ വച്ച് തലച്ചോറിൽ മുഴ ബാധിച്ചു ആദ്ദേഹം പിന്നീട് നിര്യാതനായി). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2019.

ഫിൻലാൻഡിയ ജോൺ സിബേലിയൂസ്, 1899 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ജോൺ സിബേലിയൂസ്
1865–1957

ആ-ശ്വ-സിക്ക നിൻ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്തൻ,
ക്രൂ-ശേ-ന്തുക നിൻ വേദന-കളിൽ,
ദാ-ന-ങ്ങൾക്കായ് ദൈവത്തിൽ ന-മ്പുകെന്നും,
വിശ്വസ്തനായ് പാർക്കുക എന്നുമേ,
ആ-ശ്വ-സിക്ക നിൻ കൂടെ സ്വർഗ്ഗ മിത്രം,
മുൾ പാതയിൽ നൽ അന്ത്യത്തോളവും!

വി-ശ്ര-മിക്ക, ക-രുതും ദൈ-വമെന്നും,
നിൻ ഭൂ-ത-വും നിൻ ഭാവി സർ-വ്വവും,
നിൻ ധൈര്യവും പ്ര-ത്യാശയും ഇളകാ,
അജ്ഞത എ-ല്ലാം പോകും അ-ന്നാളിൽ,
വിശ്രമിക്ക കാറ്റും അല-യും നീങ്ങും,
തൻ ആജ്ഞയാൽ അ-നുസരിച്ചവ!

ആ-ശ്വ-സിക്ക നിൻ മിത്രം വേർ-പെടുമ്പോൾ,
കൂരിരുട്ടും കണ്ണീരും പാതയിൽ,
അന്നാളിൽ നീ അറിയും തന്റെ സ്നേഹം,
താൻ അണയും നിൻ ചാരെ ചേരുവാൻ,
വിശ്രമിക്ക, യേശു നിൻ ക-ടം വീട്ടും,
അപൂർണ്ണത താൻ പൂർണ്ണമാക്കിടും.

വി-ശ്ര-മിക്ക, നാഴിക വ-ന്നിടുന്നു,
കർ-ത്തനുമായ് വാ-ണിടും നാളതിൽ
ഭയം നിരാ-ശ സർവ്വം അ-കന്നീടും
ദുഃഖം പോകും സ-ന്തോഷം വാണീടും
ആ-ശ്വ-സിക്ക കണ്ണുനീർ താൻ തുടക്കും
സർവ്വം ശാന്തം നാം കാണും അന്നാളിൽ

ആ-ശ്വ-സിക്ക: പാടീടാം സ്തോത്രമെന്നും,
ഭൂവിങ്കലും വിശ്വാസാൽ വാനിലും,
നിനയ്ക്കുവിൻ തന്നെ നിൻ വേല, വാക്കിൽ,
താൻ അൻപിനാൽ കടാക്ഷിച്ചീടുമേ,
വിശ്രമിക്ക: കാർമേഘം നീങ്ങി പോകും,
തൻ മുഖമോ അതേറ്റം ശോഭിക്കും!