യേശു അവനോടു: ഞാൻ ചെയ്യുന്നതു നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല; പിന്നെ അറിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.@യോഹന്നാൻ 13:7
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

1774 ൽ ജോണ്‍ ന്യൂട്ടണ്‍, എഴുതിയ 'മത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചു ഇരുപതു എഴുത്തുകൾ' എന്നതിൽ വില്ല്യം കൂപ്പർ എഴുതിയതാണ്‌ ഈ വരികൾ. കൂപ്പർ അവസാനമായി എഴുതിയത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ ഗീതത്തിന്നു പുറകിൽ വലിയ തെളിവില്ലെങ്കിലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. കൂപ്പർ പലപ്പോഴും സംശയത്തിന്റെയും നിരാശയുടെയും പിടിയിൽ അകപ്പെടാറു ണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം മുങ്ങി മരണം മൂലമായുള്ള ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങി. അദ്ദേഹം ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് ഡ്രൈവറോട് 'തെയിംസ്' പുഴയ്ക്കു സമീപം കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും കാഠിന്യമേറിയ മൂടൽ മഞ്ഞു ഇറങ്ങി വന്നതിനാൽ അയാൾക്ക്‌ പുഴ കണ്ടെത്താൻ അസാദ്ധ്യമായി. (മറ്റൊരു കഥയിൽ ഡ്രൈവർ മനപൂർവ്വം വഴി തെറ്റിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു). കുറെ കറങ്ങിയത്തിനു ശേഷം അയാൾ കൂപ്പറെ കാറ് നിറുത്തി ഇറക്കി വിട്ടു. അത് സ്വന്തം ഭവനവാതിൽ ആണെന്ന് കൂപ്പർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിശയിച്ചു: തന്നെ ആത്മഹത്യാ മരണത്തിൽ നിന്നും തടയുവാനായി മൂടൽ മഞ്ഞു അയച്ചതാണെന്നു. നമ്മുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു. സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2013.

ഡണ്‍ഡീ, സ്കോട്ടിഷ് സാൽറ്റർ, 1615 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ജോണ്‍ ന്യൂട്ടണ്‍
1731–1800

അജ്ഞാതമേ തൻ ചെയ്തികൾ
അത്ഭുതം തൻ വഴി
ആഴിമേൽ താൻ നടക്കുന്നു
കാറ്റോ തൻ വാഹനം
ആഴമാം വൻ ഖനികളിൽ
തോൽക്കാത്ത കൈവേല
താൻ സൂക്ഷിക്കും തൻ ഭാവന
ശോഭിത കൈപ്പണി

ഭയപ്പാടോ കാർമേഘത്തെ?
ധൈര്യമായ് പാർക്ക നീ
വൻ കൃപ പെയ്തീടും മുറ്റും
നിൻ ശിരസ്സതിന്മേൽ

വിധിക്കാ നീ നിൻ ദൈവത്തെ
നംബുക കൃപയിൽ
തൻ ശാസനയ്ക്കുടൻ പിമ്പിൽ
കാണ്‍ക തൻ പുഞ്ചിരി

നാൾ തോറും താൻ വെളിവാക്കും
തൻ ചെയ്തിയിൻ സാരം
പൂമൊട്ടേറെ കൈപ്പായ് തോന്നാം
പൂവ്വിലോ തേനുണ്ടാം

അന്ധമായ നിൻ ചോദ്യങ്ങൾ
നീ ചെയ്യും പാഴ് വേല
ദൈവം വെളിവാക്കും പിന്നെ
തൻ ചെയ്തിയിൻ സാരം