നിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന്നു എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കേണമേ.@സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 119:18
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

ക്ലാര എച്ച്. സ്കോട്ട്, ബെസ്റ്റ് ഹിംസ് നമ്പര്‍: 2; എലിഷ എ. ഹോഫ്മേന്‍ & ഹാരോള്‍ഡ്‌ എഫ്. സെയില്‍സ് എഴുതിയതു (ഷിക്കാഗോ, ഇല്ലിനോയ്: ഇവാഞ്ചലിക്കല്‍ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി, 1895) (Open My Eyes); സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2012.

ക്ലാര എച്ച്. സ്കോട്ട് (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ക്ലാര എച്ച്. സ്കോട്ട്
1841–1897

കണ്‍കള്‍ തുറക്ക കാണുവാന്‍
നീ കാണും പോല്‍ ഞാന്‍ സത്യത്തെ
അത്ഭുത താക്കോല്‍ തന്നീടെണേ
സ്വാതന്ത്ര്യം ഓതാന്‍ ശക്തി താ

നിന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കായ് കാക്കുന്നു
ദൈവ ഇഷ്ടം നിവര്‍ത്തിപ്പാന്‍
പ്രകാശിപ്പിക്കെന്‍ കണ്‍കളെ
ശു-ദ്ധാത്മാവേ

കാതു തുറക്ക കേള്‍ക്കുവാന്‍
നീ നല്‍കും സത്യം വ്യക്തമായ്
നിന്‍ ശബ്ദത്തെ ഞാന്‍ കേട്ടീടുമ്പോള്‍
അസ്സത്യമെല്ലാം മാറിപ്പോം

വായ്‌ തുറക്ക ഞാന്‍ സാക്ഷിപ്പാന്‍
ഊഷ്മള സത്യം ഘോഷിപ്പാന്‍
സ്നേഹമെന്‍ ഹൃത്തില്‍ പകരുക
നിന്‍ മക്കളായ് ഞാന്‍ പങ്കിടാന്‍