ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നേ.@1 യോഹന്നാൻ 5:4
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

വില്ല്യം ഗ്രം, 1905 (Victory Ahead) (🔊 pdf nwc). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2014.

ദൈ-വം നയിച്ചിസ്രായേൽ മുന്നോട്ടു!
യെ-രീഹോവിൻ ചുറ്റുമായ് ശാ-ന്ത-മായ്
ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ജയത്തിൻ ധ്വനി!
വിശ്വാസത്താൽ ജയം അവർ മുന്നിൽ!

പല്ലവി

ജ-യം വരുന്നിതാ!, ജയം വരുന്നിതാ!
യേശുരക്തത്താൽ ജ-യം വരുന്നിതാ!
തന്നിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ, വിജയ ധ്വനി!
വിശ്വാസത്താൽ ജയം അവർ മുന്നിൽ!

ദാവീദിൻ കവിണയും കല്ലഞ്ചും
നേരിട്ടന്നു നേർക്കു നേർ ഗോ-ല്ല്യാ-ത്തെ
ദൈവ വാക്കിൽ തന്റെ ആശ്രയം വെച്ചു
വിശ്വാസത്താൽ ജയം അവൻ കണ്ടു!

മൂന്നു നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദാ-നീ-യേൽ
പിന്നെ സിംഹഗുഹയിൽ ശാ-ന്ത-നായ്
ദൈവഭയം തന്റെ ആമയം നീക്കി
വിശ്വാസത്താൽ ജയം അവൻ കണ്ടു!

ലോക ചിന്ത മുറ്റും എന്നെ വ-ല-ച്ചാൽ
രക്ഷക്കായി പിന്നെ ഞാൻ യാ-ചി-ച്ചാൽ
മരണത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും
വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ ജയം കണ്ടിടും!

സ്വർഗ്ഗ ദേശേ പോയവർ പ-ണ്ട-ങ്ങു
മരണ-നദി തീരെ നി-ന്ന-പ്പോൾ
ദൈവ ആശ്രയത്താൽ ധൈര്യം പ്രാപിച്ചു
വിശ്വാസത്താൽ ജയം ക-ണ്ട-ന്നവർ!