എന്നാല്‍ നമ്മില്‍ ഓരോരുത്തന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനത്തിന്റെ അളവിന്നു ഒത്തവണ്ണം കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.@എഫെസ്യർ 4:7
ഛായാചിത്രം
ഒഗസ്റ്റസ് എം.ടോപ്ലടി (1740–1778)
© National Portrait Gallery

1,ഉം 2,ഉം 4 ലും & 6 ഉം ചരണങ്ങൾ എഴുതിയത്, ഫിലിപ്പ് ഡൊഡ്രിജ്, 1740; 3 ഉം & 5 ഉം ഇതരചരണങ്ങൾ എഴുതിയത് ഒഗസ്റ്റസ് എം.ടോപ്ലടി 1776 (Grace, ’Tis a Charming Sound). തര്‍ജ്ജിമക്കാരന്‍ അജ്ഞാതം. 2 & 6,ചരണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തതു സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2015. എല്ലാ പകര്‍പ്പവകാശങ്ങളും പൊതുജനത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

സംഗീത രചന ഐറ ഡി സാങ്കി; പല്ലവി കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതായി സംഗീതത്തിൽ കാണുന്നു (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ഫിലിപ്പ് ഡൊഡ്രിജ്
1702–1751

കൃപ മ-നോഹരം ചെവി-ക്കിമ്പസ്വരം
പ്രതി-ധ്വനിയാൽ മുഴങ്ങും സ്വർല്ലോ-കം ഭൂമിയും

പല്ലവി

കൃപയാൽ രക്ഷ ഇതെന്നാശ്രയം
യേശു സർവ്വ നരർക്കായ് മരിച്ചാനെനിക്കും

കൃപ വഴി കാട്ടി, പാപിയെ രക്ഷിപ്പാൻ
കൃപ-യിൻ പാതകളെല്ലാം അത്ഭു-തം എനിക്കു

ജീവ പു-സ്തകത്തിൽ എൻ നാ-മമെഴുതി
കൃപ കുഞ്ഞാട്ടിൻ പക്ഷത്തിൽ ചേർത്തെ-ന്നാധി പോക്കി

സ്വർപാ-തയിലെൻ കാൽ ഗമി-പ്പാൻ പഠിച്ചു
സർവ്വ നിറവുമുണ്ടാതാൽ ദൈവാശ്രയം കൊണ്ട്‌

കൃപ ജപം ചെയ് വാൻ വശമാക്കി എന്നെ
കൈവി-ടാതിന്നയോളം താൻ ഭദ്രം പാലിച്ചെന്നെ

കൃപ കിരീടത്തെ നല്കുന്നു നാൾക്കു നാൾ
സ്വർലോകരത്നം അതിന്മേൽ പതിക്കുമേ സ്തോത്രം

കൃപ ദൈവബലം എന്നു-ള്ളിലൂതട്ടെ
എൻ ശക്തി മുറ്റും എന്നാളും നിൻ വകയാകട്ടെ