നിന്റെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ഞാൻ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.@സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 63:7
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

ജോനഥൻ ബി.അട്ട്ച്ചിൻസണ്‍, 'സാൽവേഷൻ ഇക്കോസ്' ൽ നിന്നും: സുവിശേഷ,സ്തുതി, സ്തോത്ര യോഗങ്ങളിൽ പാടുവാൻ 'ശബത്തു സ്കൂളി'നു വേണ്ടി,രചിച്ചതു (അല്ലൈയൻസ്, ഒഹായോ: റാൽഫ് ഇ. ഹഡ്സൻ, 1882), നമ്പർ 29 (In the Shadow of His Wings). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2014.

എഡ്വിൻ ഒ.എക്സൽ (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
എഡ്വിൻ ഒ.എക്സൽ
1851–1921

തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ വിശ്രമം ഏ-റെ
ഭാരം പ്രയാസങ്ങളിലും മിത്രങ്ങളിൻ പോരിൽ മുറ്റും
തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ വിശ്രമം ഏ-റെ
തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ വിശ്രമം ഏ-റെ

പല്ലവി

വിശ്രമം പൂർണ്ണം ശാന്തിയും പൂർണ്ണം
സന്തോഷം എ-ന്നും തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ
വിശ്രമം പൂർണ്ണം ശാന്തിയും പൂർണ്ണം
സന്തോഷം എ-ന്നും തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ

തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശാ-ന്തി -പൂർണ്ണം
എല്ലാ ബുദ്ധിയെയും വെല്ലും അന്തം എശീടാത്ത ശാ-ന്തി
തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശാ-ന്തി -പൂർണ്ണം
തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശാ-ന്തി -പൂർണ്ണം

തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ സന്തോഷം എ-ന്നും
ആനന്ദം നിറയ്ക്കും നിന്നിൽ നൽ സുവിശേഷത്തെ ചൊല്ലാൻ
തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ സന്തോഷം എ-ന്നും
തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ സന്തോഷം-എ-ന്നും