പിന്നീട് ഒരു പാത്രത്തില്‍ വെള്ളം എടുത്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങള്‍ കഴുകുവാനും അരയില്‍ ചുറ്റിയിരുന്ന തൂവ്വാല കൊണ്ടു തുവര്‍ത്തുവാനും തുടങ്ങി.@യോഹന്നാന്‍ 13:5
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

തോമസ്‌ എസ്. കോള്‍വിന്‍ (Jesu, Jesu). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2011.

ഷേര്‍പോണി, ഘാനയിലെ നാടോടി ഗാനം, ക്രമീകരണം ചെയ്തത് തോമസ്‌ എസ്. കോള്‍വിന്‍, 1969; സ്വരമിശ്രണം ചെയ്തത് ചാള്‍സ് എച്ച്. വെബ്, 1988 (🔊 pdf nwc)

യേശൂ നാഥാ! സമീപത്തെല്ലാം
സേവനം ചെയ്യാന്‍ സ്നേഹം പകര്‍ന്നു -തരൂ,

ദാസനെ പോലെ നാഥന്‍
മിത്രത്തിന്‍ കാല്‍ക്കല്‍ വീണു
മൌനമായ് കാല്‍ കഴുകാന്‍ -ചൊന്നു

യേശൂ നാഥാ!

ദൂരത്തോ ചരെയെന്നോ
ധനികനോ ദരിദ്രനോ
വത്യാസം കൂടാതെ നാം-ചെയ്യാം

യേശൂ നാഥാ!

സേവിക്കേണ്ടിവരേയാം
സ്നേഹിക്കേണ്ടിവരേയാം
എല്ലാരും നിന്നെപോലെ -മിത്രം

യേശൂ നാഥാ!

മുട്ട് മടക്കും സ്നേഹം
സേവിക്കാന്‍ ഓതും സ്നേഹം
നാഥന്‍ കാണിച്ച സ്നേഹം- ഇതാ

യേശൂ നാഥാ!