അവന്റെ കരുണ തീര്‍ന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ; അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതും നിന്റെ വിശ്വസ്തത വലിയതും ആകുന്നു.@വിലാപങ്ങള്‍, 3:22–23
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

തോമസ്‌ എം ചിസ്സോം 1923 (Great Is Thy Faithfulness). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2000.

വില്ല്യം എം. റണ്ണ്യന്‍, 1923 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
വില്ല്യം എം. റണ്ണ്യന്‍
1870–1957

വാക്കു മാറാത്തതാം വിശ്വസ്ത നാഥാ
നിന്നെ പിരിഞ്ഞെനിക്കൊന്നുമില്ലേ
നീ മാറിടാ എന്നില്‍ നിന്‍ കാരുന്ണ്യം തീരാ
നീ എനിക്കെന്നെന്നും ആലംബമേ

പല്ലവി

നീ വാക്കു മാറിടാ നീ വാക്കു മാറിടാ
രാവിലെ തോറും നിന്‍ സ്നേഹം തീരാ
നീ മാറിടാ എന്നില്‍ നിന്‍ കാരുന്ണ്യം തീരാ
നീ എനിക്കെന്നെന്നും ആലംബമേ

ശീതവും ഉഷ്ണവും ഗ്രീഷ്മവും കൊയ്ത്തും
സൂര്യ ചന്ദ്രാതിയും താരകളും
ഒത്തു ചേര്‍ന്നാര്‍ത്തിടും സൃഷ്ടിയോടൊപ്പം
നീ എന്നുമെന്നും അനന്ന്യനെന്നു

പല്ലവി

പാപം ക്ഷമിച്ചെനിക്കാനന്ദമേകി
സാനന്ദ മേകി വഴി നടത്തി
ഭക്തി പ്രത്യാശയും അന്നന്നു നല്‍കി
അത്യന്തനുഗ്രഹം എകിയല്ലോ

പല്ലവി