നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതകരമാകുന്നു.@സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 139:14
ഛായാചിത്രം
ഫ്രഡറിക്ക് ഡബ്ലിയൂ. ഫേബർ
1814–1863

ഫ്രഡറിക്ക് ഡബ്ലിയൂ. ഫേബർ, ജീസസ്സ് ആൻഡ് മേരി, 1849 (My God, How Wonderful Thou Art). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2013.

വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ (ട്രൂൾ), ജെയിംസ് ട്രൂൾ, 1843 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

എൻ ദൈവമേ നീ ഉന്നതൻ
അത്ഭുതവാൻ തന്നെ
ഹാ സുന്ദരം കൃപാസനം
തേജ്ജസ്സെഴുമതു

അഗോചരം നിൻ ആയുസ്സ്
നിത്യനാം ദൈവമേ
അരൂപികൾ സാഷ്ടാംഗമായ്
ആരാധിച്ചീടുന്നു

ഹാ സുന്ദരം മനോഹരം
നിൻ ദർശ്ശനം നാഥാ
നിൻ ജ്ഞാനം! ശക്തി! മഹത്വം!
അവർണ്ണ്യ്യം നൈർമ്മല്ല്യം

ജീവനുള്ളതാം ദൈവമേ
എൻ ഭക്തി ആഴമാം
ആരാധിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ
താപത്തിൻകണ്ണീരാൽ

സ്നേഹിക്കും നിന്നെ ദൈവമേ
സർവ്വശക്തൻ നീയേ
ഈ സാധുവിന്റെ സ്നേഹം നീ
താഴ്ന്നെത്തി തേടിയേൻ

അയോഗ്യനാം എൻ മാനസം
നിൻ കാരുണ്യത്താലെ
നിൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറച്ചു
നിൻ മഹത്വത്തിന്നായ്

കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ ഈ ഭൂമൗ
മറ്റൊരു താതനെ
ക്ഷമിച്ചു, സഹിച്ചെത്രയോ
ഈ പാപിയാം എന്നെ

നിന്നെ ധ്യാനിച്ചീടുന്നേരം
എന്താനന്ദം ദേവാ
നിൻ നാമം ചൊല്ലീടുന്നേരം
നിർവൃതിയേറുന്നേ

നിൻ സ്നേഹത്തിൻ പ്രതിഫലം
നിൻ കൂടുള്ള വാഴ്ച
കണ്‍കുളിരെ നിന്നെ നോക്കും
നിൻ മുൻപിൽ വണങ്ങും.