വിശ്വാസം എന്നതോ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു. അതിനാലല്ലോ പൂർവ്വന്മാർക്കു സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചതു.@എബ്രായർ 11:1–2
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

ഒരു ആഫ്രിക്കൻ-അമേരിക്കൻ ഉണർവ്വുഗാനത്തിൽ നിന്നും അനുകരണം ചാൾസ് ഡി. റ്റിൽമേൻ, 1889 ൽ തെക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ ലെക്സിങ്ങ്ടണിൽ നടന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് മീറ്റിംഗിൽ വച്ച് ആദ്യമായി ഇദ്ദേഹം ഈ ഗാനം കേൾപ്പാൻ ഇടയായി (Old Time Re­li­gion) (🔊 pdf nwc). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2017.

ഛായാചിത്രം
ചാൾസ് ഡി. റ്റിൽമേൻ
1861–1943

പല്ലവി

ഇതു പൂർ-വ്വീ-ക ഭക്തി (പകരം:വേണം പൂർവീക ഭക്തി)
ഇതു പൂർവ്വീക ഭക്തി
ഇതു പൂർവ്വീക ഭക്തി
മതി-യാ-മെനിക്കതു

ചരണങ്ങൾ

പൂർവ്വ അമ്മമാർ ഭക്തി
പൂർവ്വ അമ്മമാർ ഭക്തി
പൂർവ്വ അമ്മമാർ ഭക്തി
മതി-യാ-മെനിക്കതു

സ്നേ-ഹിപ്പി-ക്കുമേ-യതു
സ്നേ-ഹിപ്പി-ക്കുമേ-യതു
സ്നേ-ഹിപ്പി-ക്കുമേ-യതു
മതി-യാ-മെനിക്കതു

പൂർവ്വ പി-താ-ക്കൾ രക്ഷ
പൂർവ്വ പി-താ-ക്കൾ രക്ഷ
പൂർവ്വ പി-താ-ക്കൾ രക്ഷ
മതി-യാ-മെനിക്കതു

മര-ണ-ത്തി-ലെൻ തുണ
മര-ണ-ത്തി-ലെൻ തുണ
മര-ണ-ത്തി-ലെൻ തുണ
മതി-യാ-മെനിക്കതു

സ്വർഗ്ഗേ-ചേർ-ക്കു-മതെന്നെ
സ്വർഗ്ഗേ-ചേർ-ക്കു-മതെന്നെ
സ്വർഗ്ഗേ-ചേർ-ക്കു-മതെന്നെ
മതി-യാ-മെനിക്കതു