യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.@ഇയ്യോബ് 1:21
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ
1951–

കത്തോലിഷ്യസ് ഗെസാബുഹ്-ൽ നിന്നും (വീർസ്ബൂർഗ്, ജർമ്മനി: സിർക്ക 1744) (ബൈം ഫ്രീഹൻ മോർഗൻ ലിഷ്റ്റ്); ജർമ്മനിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു തർജ്ജിമ ചെയ്തത് എഡ്വേർഡ് കേസ്വെൽ ഫോംബിയുടെ കേത്തലിക് ഹിംസിൽ (ലണ്ടൻ: 1854) & റോബർട്ട് എസ്സ്. ബ്രിഡ്ജസ് യാറ്റൻഡൻ ഹിമ്നലിൽ (ഓക്സ്ഫോഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്: 1899).

സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2013.

ലൗഡ്സ് ഡോമിനി, ജോസഫ് ബാണ്‍ബി, ഹിംസ് ഏൻഷ്യന്റ് ആന്റ് മോഡേണ്‍ -ൽ (ലണ്ടൻ: 1868) (🔊 pdf nwc). ബാണ്‍ബി ഈ ഗാനത്തിന്നായി പ്രത്യേകം എഴുതിയ രാഗം.

ഛായാചിത്രം
Joseph Barnby
1838–1896

നൽ രാവുദിക്കുമ്പോൾ എൻ മനം പാടുന്നു: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
ജോലി ജപം എല്ലാം യേശുവിൽ ആകട്ടെ: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

ദിനത്തിൻ ആരംഭേ ചൊല്ലുവാൻ ഓർപ്പിക്ക: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
ജോലിയിൽ മോദിക്ക ഹൃദയേ ചൊല്ലുക: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

നിൻ ആലയ മണി മുഴങ്ങി കേൾക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
അതിൻ സ്വരം കേൾക്ക, മോദാൽ മുഴങ്ങുന്നു: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

സംഘേ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ, തളരില്ലെൻ നാവ്, ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
ഈ ആനന്ദഗാനം, മതി വരില്ലൊട്ടും, ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

ദുഖം അലട്ടുന്നോ? ആശ്വാസം തന്നീടും, ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
ഭൂമോദം പോയെന്നോ? ഇതെന്നാശ്വാസം കേൾ ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

സ്വർഗ്ഗീയ രാജനെ വാനിൽ പുകഴ്ത്തുന്നു: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
മർത്യർ പാടീടട്ടെ, സ്തുതികൾ ചൊല്ലട്ടെ: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

നീ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ, ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
നിൻ കണ്ണടയുമ്പോൾ, നിൻ അന്ത്യ ചിന്തയും: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

ഗീതത്തിൻ മാധുര്യം, ഇതത്രേ എൻ ഗാനം: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
വിളക്കണഞ്ഞാലും, ഇരുട്ടേറുമ്പോഴും ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

നിദ്ര അകലുമ്പോൾ, ആത്മാവു വിങ്ങുമ്പോൾ ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
ദുശ്ചിന്ത ഏറുമ്പോൾ, ഇതെൻ നൽ പരിച, ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

രാത്രി പകലായാൽ, എൻ മനം പാടട്ടെ: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
ഇരുൾ ഭയത്തിലും, ഈ പല്ലവി നീ കേൾ: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

മാധുര്യമാം ഗാനം. സ്വർഗ്ഗേ മറ്റൊന്നില്ല: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
നില നിൽക്കും ധ്വനി, ഇതത്രേ നൽ ഗീതം: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

ഭൂ ആർത്തു പാടട്ടെ, സന്തോഷത്തിൻ ധ്വനി: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
സ്വർഗ്ഗേ കീർത്തിക്കുന്നു, ഈ നിത്യമാം ധ്വനി: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെ, കാണ്മിൻ തൻ പൊൻ മുഖം, ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
ദൈവത്തിൻ സൃഷ്ടികൾ, എന്നും പാടീടട്ടെ: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

സ്വർഗ്ഗേ കീർത്തിക്കുന്നു, ഈ നിത്യമാം ഗാനം: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
ഭൂ, ആഴി, ആകാശം,ഉച്ചത്തിൽ പാടട്ടെ: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ

ഈ എൻ ആയുസ്സിലേ, എൻ ജീവിത മന്ത്രം: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ
നിത്യമായ് പാടീടാം, എന്നാളും പാടീടാം: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ